1-متريال اغلب ياتاقان ها ازنوع چدن خاکستری GG20-25می باشد . که درصورت غير عادی بودن شرايط کار يعنی فشاريا ضربه غير متعادل ،تنش ويا لرزه می توان از چدن نشکن GGG40-45 ويا حتی فولاد نيز استفاده نمود.

2- اکثر ياتاقان ها دارای تعدادی پيچ وپين می باشند که جنس آنها می بايست ازنوع فولاد باشد که غالبا"" ازپيچ های 8/8 ونيم دنده استفاده مي شود.

3- جهت آب بندی روی شافت يعنی جلوگيری از ورودگردوغباروخروج گريس يا روان کننده ها دراکثرياتاقان ها معمولا" از سه نوع سيستم کلی استفاده می شود.

الف-نمد فشرده که معمولا" از جنس پشم ياالياف فشرده می باشد.

ب- کاسه نمدهای لاستيکی که می بايست تاحدودی درمقابل حرارت ،سايش وخوردگی در مقابل گريس ياروغن مقاوم باشند

ت- سيل های فلزی که اغلب به صورت شانه ای دردهانه ياتاقان قرارگرفته وبه صورت گردشی درياتاقان عمل می کنند که معمولا" ازجنس فولاد يا آلومينيم می باشد.

4-فيکس رينگ ها که جهت ثابت کردن بلبرينگ در ياتاقان درجانبين بلبرينگ قرار می گيرد و معمولا" از نوع فولاد می باشد

5-وزن ياتاقان نبايد کمتر از وزن استاندارد مشخص شده درکاتالوگ باشد

6-رعايت تلرانس وصافی سطح ماشينکاری نشيمنگاه بيرينگ طبق استاندارد.

7-درهرياتاقان دوتکه ای می بايست درب وپايه توسط2عددپين يابوش برروی يکديگر فيکس شود.

8-تلرانس ارتفاع پايه (ازسنترشافت تانشيمنگاه پايه )دقيقا" برابراندازه های استاندارد ماشينکاری رعايت شود.

9-جای نشيمنگاه بيرينگ ازجانبين طبق اندازه های استاندارد موجود درکاتالوگ می بايست  ماشينکاری شده باشد.

10-جای قرارگرفتن نمد،کاسه نمدوسيل های آب بندی روی شافت می بايست دقيقا" طبق اندازه های استاندارد وبا صافی سطح، ماشينکاری شده باشد.

11-فاصله سوراخ های پايه جهت نصب بايد برابر اندازه های استاندارد باشد.

12-روی هردوطرف پايه ياتاقان بايد نشانه ای مشخص شده باشد،جهت اينکه پس از نصب وتنظيم ياتاقان آن را درمحل سوراخ قرار داده تابا صفحه زير فيکس شود

13-درياتاقان هايي كه انتهاي شافت استفاده مي شودونيازبه خروجي شافت ازياتاقان نمي باشدجهت آبندي وجلوگيري از خروجي گريس و ورود آلودگي ورطوبت ازدرپوش (END COVER) استفاده مي شودكه معمولا" ازسه نوع : 1-پلاستيكي 2-آلومينيومي 3-فولادي استفاده مي نمايد كه هرسه نوع توسط لاستيك يا اورينگ دردهانه ياتاقان جهت آب بندي قرارمي گيرد.

درپايان آرزوی آن را داريم که تمامی توليد کنندگان ومصرف کنندگان ايرانی با مورد توجه قرار دادن استاندارهای لازم بتوانند نام کالای ايرانی را درجايگاه پرآوازه تر وپرافتخارتری قرار دهند.

13نكته درموردياتاقان هاي صنعتي